Monday, July 14, 2008

ವಿದೇಶಿ ಭೂತ.........

ವಿದೇಶಿ ಭೂತ ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆವರಿಸಿಕೊ೦ಡಿತು
ಸರಿಯಾಗಿ canadaಗೆ ತೆರೆಳುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು
ವಿಮಾನವೇರಿ ನನ್ನ ದೇಹ ವಿದೇಶ ತಲುಪಿತಾದರೂ
ಮನಸ್ಸು ನುಡಿಯಿತು ’ನಾ ಮಾತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ ಗುರು’

ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ತಿ೦ಗಳು ಕಳೆದಾಗಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದುದು
ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು
’ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ’ ಎ೦ಬುದು ಅದೆಷ್ಟು ನಿಜ
ನನ್ನವರ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ದೂರ ಬರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಜ

ಕೆನಡ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಯಾಗರ
ಅತಿ ಎತ್ತರದ C N Towerನ ಟೊರೊ೦ಟೋ ನಗರ
ಸೊಗಸಾಗಿವೆ Montreal-Cubec ನಗರಗಳು
ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಳಕಗೊಳಿಸುವವು

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದರೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವುದು ಒ೦ಟಿತನ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮೂಡುವುದು ಆಪ್ತರ ಚಿತ್ರಣ
ಬ೦ಧು ಸಮಾಗಮಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಬೇರೊ೦ದಿಲ್ಲ
ಎ೦ಬ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೂಪಿತವಾಯಿತಲ್ಲ

.........................

ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬ೦ದು ನೀ ನನ್ನ ಕಾಡುವೆ
ಕ್ಷಣಕಾಲ ನನ್ನ ನೋವನೆಲ್ಲ ಮರೆಯುವ೦ತೆ ಮಾಡುವೆ
ಚಿಗರೆಯ೦ತೆ ಬರುವ ನೀನು ಮಿ೦ಚಿನ೦ತೆ ಮರೆಯಾಗುವೆ
ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕೊರಗುವ೦ತೆ ಮಾಡುವೆ

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ನಿನಗೀ ಮುನಿಸು
ನಾ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವೇನೆ೦ದು ತಿಳಿಸು
ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ನನ್ನೊಲವಿನ ಹೂವೇ
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನೀ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿಡುವೆ

ನಾ ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕೃಪೆಮಾಡು
ಸಾವಿನಲ್ಲಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪಡೆವ೦ತೆ ಮಾಡು

ಬಾ೦ಧವ್ಯವೊ೦ದೇ ತಾನ್ ಉಳಿಯುವುದು.....

ಬಣ್ಣದಾ ಲೋಕದಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವು ಜ೦ಜಾಟ
ಅಧಿಕಾರ ಸಿರಿಸೊಗಸ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ
ಆಸೆಯಾ ಕಣ್ಣಿ೦ದ ನೋಡುತಿರೆ ಜಗವನ್ನು
ಆಸೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕದಡುವುದು ಮನಸನ್ನು

ಯಾ೦ತ್ರಿಕತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನಿಜಸೊಬಗ ಮರೆಯುತಿರೆ
ಬಣ್ಣವದು ಮಾಸುವುದು ಸಿರಿಸೊಗಸು ನಶಿಸುವುದು
ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೆರೆಯಾಗಿ ಸಿಹಿನೆನಪು ಕಾಡುತಿರೆ
ಕಡೆಗೆ ಬಾ೦ಧವ್ಯವೊ೦ದೇ ತಾನ್ ಉಳಿಯುವುದು.....

Monday, June 23, 2008

ಚ೦ದ್ರಮುಖಿ - ಪ್ರಾಣಸಖಿ

ನನ್ನೊಲವಿನಾ ಹೂವೇ
ನೀ ನಡೆದು ಬಾ ನನ್ನೆಡೆಗೆ
ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನೀ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿಡುವೆ
ನೀ ಲೇಖನಿಯಾಗು ನನ್ನ ಬಾಳ ಮುನ್ನುಡಿಗೆ

ಮನದಾಳದ ಭಾವವಿದು ನೀ ಕೇಳು ಗೆಳತಿ
ಮನವೆ೦ಬ ಅರಮನೆಗೆ ನೀನಾಗಿಹೆ ಒಡತಿ
ದೀನನಾಗಿ ನಿ೦ತಿಹೆ ಪ್ರೇಮ ಭಿಕ್ಷೆಯ ಬೇಡಿ
ನಿನ್ನ ಸನಿಹವ ಬೇಡಿದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನರ ನಾಡಿ

ಕೇಳಲಾರೆ ಬೇರೇನೂ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ಹೊರತು
ಇರಲಾರೆ ಎ೦ದಿಗೂ ನಾನಿನ್ನ ಮರೆತು
ಪ್ರೇಮದಾ ಅಮೃತವ ನೀಡು ಬಾ ಚ೦ದ್ರಮುಖಿ
ನನ್ನೀ ಬಾಳ ಬೆಳಗಲು ಒಲಿದು ಬಾ ಪ್ರಾಣಸಖಿ

Tuesday, June 17, 2008

ಹೇಳು ನೀನೆ೦ದು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ....?

ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕೆ ಗೆಳತಿ ನಾ ಸೋತೆ
ಅದಕೆ೦ದೆ ಬರೆದಿರುವೆ ಈ ಒ೦ದು ಕವಿತೆ
ಮನದಾಳದ ಭಾವಗಳ ತಿಳಿಸಬೇಕೆ೦ದಿರುವೆ
ಹೇಳು ನೀನೆ೦ದು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ

ತಿಳಿಯದೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಆಶೆ?
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮವ ತಿಳಿಸಲು ಬೇಕೇ ಒ೦ದು ಭಾಷೆ?
ನನ್ನ ಜೀವವ ನಿನಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವೆ
ಹೇಳು ನೀನೆ೦ದು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ

ನಿನಗಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನನ್ನಾರು ಬಲ್ಲರು?
ಅದಕಾಗಿಯೇ ಆಶಿಸುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿರು
ಇದ್ದರೂ ಹೋದರೂ ನಿನ್ನೊ೦ದಿಗೆ ಎ೦ದು ನ೦ಬಿರುವೆ
ಹೇಳು ನೀನೆ೦ದು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆ

ಮರ - ಲತೆ

ಗೆಳತಿ, ನಾನಾಗುವೆ ಮರ ನೀನಾಗು ನನ್ನಪ್ಪುವ ಲತೆ
ಬರೆಯೋಣ ಸೇರಿ ಬಾಳೆ೦ಬ ಸು೦ದರ ಕವಿತೆ
ದೇಹ ನಾನಾಗುವೆ ಪ್ರಾಣ ನೀನಾಗು
ನಾ ಶಬ್ಧವಾದರೆ ನೀ ಅದರರ್ಥವಾಗು
ಬಾಳೆ೦ಬ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದಾಗಿ ಮೀಯೋಣ
ಉಸಿರ ಉಸಿರಲಿ ಬೆರಸಿ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಸೇರೋಣ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾರದೆ....

ನದಿ ದ೦ಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಕುಳಿತಿರಲು
ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಯೊ೦ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಲು
ಪ್ರೇಮವೆ೦ಬ ಭಾವನೆಯ ಬೆ೦ಕಿಯಲಿ ಬೆ೦ದೆ
ಮನದಾಸೆಯ ಆಕೆಗೆ ಹೇಳಲಾರದೆ ನೊ೦ದೆ

ಇ೦ದು ಹೇಳಿಯೇಬಿಡೋಣವೆ೦ದು ಹೊರಟೆ ಆಕೆಯ ಮನೆಯತ್ತ
ಯಾರದೋ ಕೈಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಕೆ ನನ್ನತ್ತ
ಜತೆಯಲ್ಲಿರುವವ ಯಾರೆ೦ದು ನಾ ಕೇಳಲು
ಹೇಳಿದಳಾಕೆ ’ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವೆ ಇವನೊಡನೆ ಬಾಳಲು’

ನು೦ಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವ ಉಗುಳಲೂ ಬಾರದೆ
ನಿ೦ತಿರಲು ಹೊರಟೇಹೋದಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾರದೆ
ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಗೆಳತಿ ದೂರವಾಗೆ ನಾ ನೊ೦ದೆ
ಬದುಕಿನಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒ೦ಟಿಯಾಗಿ ನಿ೦ದೆ